Ambulatory Management of Burns

Morgan ED, Bledsoe SC, Barker J

[Am Fam Physician 2000;62:2015-26, 2029-30,2032.]

 

Burns often happen unexpectedly and have the potential to cause death, lifelong disfigurement and dysfunction. A critical part of burn management is assessing the depth and extent of injury. Burns are now commonly classified as superficial, superficial partial thickness, deep partial thickness and full thickness. A systematic approach to burn care focuses on the six "Cs": clothing, cooling, cleaning, chemoprophylaxis, covering and comforting (i.e., pain relief). The American Burn Association has established criteria for determining which patients can be managed as outpatients and which require hospital admission or referral to a burn center. Follow-up care is important to assess patients for infection, healing and ability to provide proper wound care. Complications of burns include slow healing, scar formation and contracture. Early surgical referral can often help prevent or lessen scarring and contractures. Family physicians should be alert for psychologic problems related to long-term disability or disfigurement from burn injuries.

 

Poliklinisk håndtering av brannskader

Brannskader inntreffer ofte uventet og kan forårsake død, livslang vansirelse og dysfunksjon. Et kritisk element i brannskadehåndteringen er vurderingen av skadens dybde og utbredelse. Forbrenninger klassifiseres nå generelt som overflatiske, overflatiske delhudsforbrenninger, dype delhudsforbrenninger og fullhudsforbrenninger. En systematisk tilnærming til brannskadehåndteringen fokuserer på seks "CS": clothing, cooling, cleaning, chemoprophylaxis, covering and comforting (kledning, kjøling, rensing, kjemoprofylakse, dekning og lindring). Den amerikanske foreningen for brannskader har etablert kriterier for bestemmelse av hvilke pasienter som kan håndteres poliklinisk og hvilke som behøver henvisning til sykehus eller senter for brannskadebehandling. Kontroller er viktig for å vurdere pasientene med tanke på infeksjon, tilheling og evne til riktig sårstell. Komplikasjoner av forbrenninger er sen tilheling, arrdannelse og kontraktur. Tidlig kirurgisk henvisning kan ofte bidra til å forebygge eller minske arrdannelse og kontrakturer. Allmennpraktikere bør være oppmerksomme på psykiske problemer relatert til langtids funksjonshemming eller annet lyte som følge av brannsår.

 

Norsk oversettelse: Arne Westgaard

www.legevakten.no