9-regelen ved brannskader (Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening)Behandling av brannskader i allmennpraksis

Vaagbø G

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1482-5]

 

Det er vanlig å bruke Flamazine ved brannskader, unntatt ved sulfaallergi. Men visste du at det ved delhudsskade ikke anbefales å smøre med Flamazine før det er gått noen dager? Og hvorfor skal man ikke bruke is for å kjøle ned brannskaden primært? Husker du 9-regelen?

Sjekk om du er oppdatert på behandling av brannskader i denne oversiktsartikkelen fra Haukeland sykehus:

Les mer her: Artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening 2. juni 2005.

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no