Flyreiser og venøs trombose

Bendz B, Sandset PM
[Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1579-81]

Air travel and venous thrombosis


Oppsummering:

Det er sammenheng mellom lange flyreiser og venøs trombose. Sannsynlige risikofaktorer er hypobar hypoksi forårsaket av det lave lufttrykket i flykabinen, ugunstig sittestilling som gir stase av underekstremitetene (economy class syndrome) og dehydrering på grunn av inadekvat væskeinntak og tørr luft i flykabinen.

Passasjerer bør gis råd om regelmessig bruk av muskel-vene-pumpen og rikelig væskeinntak. Elastiske strømper er aktuelt hos eldre og hos passasjerer med risikofaktorer. Tromboseprofylakse er sjelden indisert, men bør vurderes hos passasjerer med tidligere venøs trombose som ikke får antikoagulasjonsbehandling. Blodplatehemmere, som acetylsalisylsyre, beskytter marginalt mot venøs trombose, mens lavmolekylært heparin har meget god effekt. Injeksjon av en høy profylaktisk dose lavmolekylært heparin kan settes ved avreise til flyplassen og varer i om lag ett døgn.

Presentert av Arne Westgaard 20.06.03

www.legevakten.no