Eksisjon og suturering i hud og subkutant vev

Elander A, Lossing C

[Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3262-8]

Basal plastikkirurgisk teknikk bør tillempes for optimalt kosmetisk resultat

Excision and suture in skin and subcutaneous tissue
Basic techniques of plastic surgery are essential for optimal cosmetic results.

 

Oppsummering:

Basal plastikkirurgisk teknikk for incisjon, eksisjon og suturering av hud og bløtdeler beskrives. Slik teknikk krever blant annet kunnskaper om hudens anatomi og normale tilhelingsforløp, lokalanestesiteknikk og blodstansningsprinsipper. Dessuten kreves kunnskap om suturmaterial og suturteknikker.

 

Innhold i artikkelen:

Hudens anatomi og tilhelingsforløp

Eksisjon av mindre hudforandring

Langers linjer - hudens rynkeretning

Opptegning

Lokalanestesi

Atraumatisk teknikk

Eksisjon

Underminering

Hemostase

Håndtering av sårskader

Suturmaterial

Suturering

Enkel sutur

Intrakutan suturteknikk

Agraffer

Teiping av sår

Sårklister

Forbinding

Suturfjerning

Tilhelingsforløp

Retningslinjer for skjøtsel av arr

Arrutvikling

 

Norsk oversettelse: Arne Westgaard

www.legevakten.no