Sykehjemmene som arena for terminal omsorg -
hvordan gjør vi det i praksis?

Husebø BS, Husebø S

[Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1352-4]

 

Fire av fem terminalt syke pasienter lider det siste levedøgnet under akutt åndenød med opplevelsen av å bli kvalt, i følge forfatterne av denne artikkelen. Hva er årsaken til pasientens dyspne, og hvilken behandling vil du gi? Diuretika? Morfin?

Allmennpraktiserende leger skal også dø en gang, og det er lett å føle sympati med en døende. Kvalme og smerter, angst og delir - dette er noen av de utfordringene allmennpraktiserende leger møter.

For en gangs skyld skal vi ikke nødvendigvis forlenge livet til pasienten, men lindre og gi menneskelig støtte. I artikkelen finner du noen av svarene på hva som hjelper og hva som bare er meningsløst. Det er verd å ta med seg. Artikkelen er svært lesverdig og herved anbefalt!

Les mer her: Artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening 19. mai 2005.

 

Presentert av: Arne Westgaard

www.legevakten.no