Initiativet til konferansen kommer fra en gruppe tidligere medisinerstudenter, som selv savnet muligheten til å kunne gå i dybden på enkelte sentrale emner. Arbeidsgruppen gjennomførte konferansen for første gang i fjor og gjentar suksessen i år!

Caroline Schmitt legger gips på Reidulf Stray-Pedersen på legestudentkonferansen på Geilo. Foto T. Thorsen (Tidsskriftet)

Les om fjorårets konferanse i Tidsskrift for den norske lægeforening.

Les om fjorårets konferanse i Æsculap.

(Gjengitt her med tillatelse:)

www.legevakten.no


Legestudentkonferansen 2000

Trygve Thorsen  

Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2343

Legestudentkonferansen på Geilo i vår var så vellykket at man allerede er i gang med neste års arrangement. Ideen kom mens en gruppe medisinstudenter i Oslo satt bøyd over bøkene og drømte om en samling hvor man kunne gå i dybden og bli drillet i praktiske ferdigheter.

En arbeidsgruppe ble nedsatt og etter iherdig innsats for å skaffe sponsormidler, forelesere og kursholdere var konferansen et faktum. Alle studenter med midlertidig lisens i Trondheim, Oslo og Bergen fikk invitasjon. Deltakerne kunne melde seg på ett av fire kurs: generell indremedisin, generell kirurgi, ortopedi eller hjerte- og karsykdommer og EKG. Responsen lot ikke vente på seg. De planlagte 100 plassene ble fort utvidet til over 200. Hver deltaker betalte 650 kroner, som dekket kurs, transport med buss fra studiestedet samt full kost og losji på Geilo fra fredag til søndag. Prisen var svært gunstig og bare mulig takket være støtte fra legemiddelindustrien.

Økonomisk støtte
Det har i lang tid vært relativt lite å hente fra den kanten til studentstøttende tiltak. Frykten for å bli forbundet med prosjekter uten faglig tilsnitt og etterfølgende eksponering i mediene kan ha ført til at mange søknader om økonomisk støtte er blitt avslått. Da arbeidsgruppen søkte firmaene om støtte, la man sterkt vekt på at det dreide seg om en faglig samling med tett program, og at det ikke var et skalkeskjul for sosiale aktiviteter. Responsen fra industrien var overraskende positiv, og alle vi kontaktet trådte til og gjorde konferansen mulig.

Forelesere ble rekruttert hovedsakelig fra universitetsmiljøet i Oslo. Disse var stipendiater og assistentleger som studentene hadde gode erfaringer med fra studietiden. Enkelte høyt anbefalte eksterne undervisere var også trukket inn. Det var lagt opp til undervisning i smågrupper fra morgenen av. Deltakerne ble delt inn etter hva slags kurs man hadde meldt seg på. Deretter var det fellesforelesninger, hvor blant annet temaer som diabetes, astma/KOLS og hodepineproblematikk ble tatt opp. Etter lunsj og utover ettermiddagen var man tilbake i smågruppene.

Noe å bygge på
Evalueringen har vist at enkelte deltakere ønsker eget kurs for de som har avsluttende eksamen nær forestående, hvor man legger vekt på drilling i selve eksamenssituasjonen. Dessuten hadde det vært ønskelig med informasjon om hva slags temaer man med fordel kunne repetere på forhånd. Andre igjen synes nok det var litt for lite tid til sosiale aktiviteter og til å stifte nye bekjentskaper.

Konklusjonen er helt klart at legestudentkonferansen er noe å bygge videre på. Alle de fire som satt i arbeidsgruppen har lyst til å arbeide med neste års konferanse. Det er å håpe at årets støttespillere også i fremtiden kan avse midler til et slikt arrangement.

Kirurgikurs og badeland

Trygve Thorsen
Æsculap 3 - 2000

Legestudentkonferansen på Gol helgen 28.-30. april var forhåpentligvis starten på en lang tradisjon.

Ideen til legestudentkonferansen kom til mens en gruppe tidligere legestudenter, alle med tilhold på Gamle lesesal 2 på Rikshospitalet, leste til eksamen og drømte om en samling hvor man kunne gå i dybden på enkelte sentrale temaer og bli drillet i praktiske ferdigheter. En arbeidsgruppe ble nedsatt med tanke på å få satt dette ut i livet, og etter iherdig innsats for å skaffe blant annet sponsormidler, forelesere og kursholdere var konferansen et faktum. Det ble sendt ut innbydelse til alle studenter med midlertidig lisens i Trondheim, Oslo og Bergen, hvor deltakerne kunne melde seg på ett av fire kurs: generell indremedisin, generell kirurgi, ortopedi og hjerte/kar/EKG. Responsen lot ikke vente på seg, og de først tenkte 100 plassene ble fort utvidet til over 200.

Bilde til høyre: Lykkelige konferansedeltakere.

Foto: Kari Tveito

Hver enkelt deltaker betalte selv kr 650, hvilket foruten selve kurset også dekket transport med buss fra studiested samt ful kost og losji på Pers Hotel - en meget gunstig pris som ikke hadde vært mulig å oppnå uten støtte fra samarbeidspartnere fra legemiddelindustrien. Det har i lang tid vært relativt lite å hente fra den kanten når det gjelder studenttiltak. Frykten for å bli forbundet med prosjekter av heller lite faglig tilsnitt og dertil hørende eksponering i media kan synes å ha ført til at de fleste søknader om økonomisk støtte har blitt avslått. Da arbeidsgruppen for konferansen henvendte seg til ulike firma med søknad om økonomisk støtte, la man derfor sterk vekt på at dette dreide seg om en faglig samling med meget tett program, og ikke et skalkeskjul for aktiviteter av mer sosial karakter. Responsen fra industrien var overraskende positiv, flere firma trådde støttende til og gjorde konferansen mulig.

Tromsø manglet
På grunn av begrensede økonomiske rammer lot det seg dessverre ikke gjøre å sponse flytransport, av den grunn ble ikke Tromsø-studentene invitert til årets konferanse. Dette er en sak neste års arrangører må ta tak i, og forhåpentligvis lar det seg gjøre å gi et tilbud til studenter fra alle de fire norske fakultetene.

Kursholderne ble rekruttert hovedsakelig fra universitetsmiljøet i Oslo, og besto av stipendiater og assistentleger man hadde fått gode erfaringer med i løpet av studietiden. Dessuten var enkelte høyt anbefalte eksterne undervisere trukket inn. Kort sagt var det lagt opp til undervisning i smågrupper fra morgenen av, hvor deltakerne ble delt inn etter hva slags kurs man hadde ønsket seg. Deretter deltok man på fellesforelesninger, hvor blant annet temaer som diabetes, astma/KOLS og hodepineproblematikk ble tatt opp. Etter lunsj og utover ettermiddagen var man så tilbake i smågruppene.

Bergen i hardt vær
Evaluering av konferansen viser at de aller fleste var meget godt fornøyd med utbyttet. Fra enkelte ble det ytret ønske om å skille ut et eget kurs for de med avsluttende eksamen nært forestående, hvor man legger vekt på drilling i selve eksamenssituasjonen. Dessuten hadde det vært ønskelig med litt informasjon om hva slags temaer man med fordel kunne repetere på forhånd. Andre igjen synes nok det var litt for lite tid til sosiale aktiviteter og stifting av nye bekjentskaper. Nå skal det imidlertid nevnes at det var satt av tid til besøk i badelandet Tropicana så vel som en liten sightseeing i Gol sentrum. Ellers skal det fra enkelte Bergens-studenter være ytret noe misnøye med at de ble innkvartert i appartementsleiligheter, mens alle Oslo-studentene ble tildelt rom inne på selve hotellet. Ifølge sentrale personer i arbeidsgruppen var dette helt tilfeldig. Kanskje var det så enkelt at den lokale arrangøren tenkte at de mer hardføre Bergensstudentene nok var bedre skikket til å klare seg ute i kulden, vant til regn og sludd som de er. Imidlertid er dette ingen unnskyldning, og man kan regne med forandringer ves senere arrangement.

Konklusjonen må være at dette helt klart er noe å bygge videre på. Tatt i betraktning av at konferansen var det første i sitt slag, må den sies å ha blitt arrangert imponerende knirkefritt. Gledelig nok har allerede fire studenter meldt sin interesse for å sittet i arbeidsgruppen for neste års konferanse, og det er å håpe at årets støttespillere også i fremtiden kan avse midler til et slikt arrangement.

www.legevakten.no