D. Muskel – skjelett
Osteomyelitt
XR [I] + NM [II] 
eller MR [0]
Anbefales [B]
2–3-faset skjelettscintigrafi er mer sensitivt enn konvensjonell røntgen. Funnene er dog ikke spesifikke, og ytterligere spesial-NM med alternative isotoper kan behøves. MR med fettsuppresjon anses nå av mange som den optimale undersøkelsen.
D1
CT [II] eller
UL [ 0]
Spesialundersøkelser [C]
CT brukesfor å påvise sekvester. Både CT og UL kan vise hensiktsmessige steder for bildeveiledet perkutan biopsi. UL kan være til hjelp, spesielt hos barn, hvis metallgjenstander gir artefakter på MR eller CT, eller hvis NM er uspesifikk pga. nylig operativt inngrep.
Primær beintumor
XR [I]
Anbefales [B]
XR kan karakterisere lesjonen.
D2
MR [0] eller CT [II]
Spesialundersøkelser [B]
MR er bra for ytterligere karakterisering og nødvendig for kirurgisk stadieinndeling; skal utføres før biopsi.


CT kan være bedre for å vise beindetaljer enkelte steder (f. eks. ryggrad) og for visse små lesjoner, og behøves om MR ikke er tilgjengelig. MR er bedre for å vurdere utbredelse. CT thorax dersom XR thorax er negativ, for å bedømme lungemetastaser ved mange ulike primære maligne tumorer (se L41). Dette gjelder for voksne og barn.

Kjent primærtumor: Skjelettmetastaser?
NM [II]
Anbefales [B]
Med NM bedømmes hele skjelettet. Metoden er mye mer sensitiv enn konvensjonell XR, om enn mindre spesifikk. Lokalisert XR kan være nødvendig for å utelukke andre årsaker til økt aktivitet, f. eks. degenerativ sykdom. Ved prostatacancer kan biokjemiske markører (PSA - prostataspesifikt antigen) benyttes for å følge utviklingen av skjelettmetastasene. NM kan også hjelpe til med å karakterisere lesjoner (f. eks. osteoid osteom) og er bra ved oppfølging.
D3
XR totalskjelett [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
MR [0]
Spesialundersøkelse [C]
MR er mer sensitiv og mer spesifikk en NM, spesielt ved lesjoner som affiseres beinmargen. NM gir imidlertid informasjon om hele skjelettet, mens MR fremstiller et begrenset område.
Bløtdelstumor; mulig residiv av bløtdelstumor

MR [0]
Anbefales [B]
MR er bedre enn CT for å utelukke, påvise og stadieinndele bløtdelstumorer (bedre kontrast­oppløsning, visualisering i flere plan, påviser om nerve/karstreng er affisert og hvilke muskler/muskelgrupper som er involvert). CT er mer sensitiv for forkalkninger. Økende interesse for UL for enkelte anatomiske områder. MR kjent som beste undersøkelse ved mistanke om residiv, selv om UL har sine talsmenn og kan brukes som veiledning for biopsi. Overvei NM (f. eks. PET).
D4
Beinsmerter
XR [I]
Anbefales [B]
Bare undersøkelse av symptomatiske områder.
D5
NM [II] eller
MR [0]
Anbefales [B]
Dersom symptomene vedvarer og konvensjonell XR er negativ. 
Myelomatose
XR totalskjelett [II]
Anbefales [C]
For stadieinndeling og identifisering av lesjoner der stråleterapi kan hjelpe. Ved oppfølgning kan undersøkelsen begrenses mye.
D6
NM [II]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Skjelettscintigrafi er ofte negativ og underestimerer sykdommens utbredelse. Overvei beinmargs­undersøkelser.
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR er meget sensitiv, selv om undersøkelsen begrenses til ryggrad, bekken og proksimale lårben. Spesielt bra ved non-sekretorisk myelom eller ved diffus osteopeni. Kan brukes for bedømmelse av tumormasse og i oppfølgning.
Metabolsk beinsykdom
XR totalskjelett [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Biokjemiske prøver vanligvis tilstrekkelig. Om undersøkelsen behøves, bør den begrenses (f. eks. hender, thorax, bekken og lumbalcolumna i sideprojeksjon). Beintetthets­måling kan være nødvendig (se D9).
D7
NM [II]
Anbefales (C)
Skjelettscintigrafi bra ved komplikasjoner.
Osteomalasi
XR [0]
Anbefales [B]
Lokalisert XR for å fastslå årsaken til lokale smerter eller uklar lesjon på NM.
NM [II]
Spesialundersøkelse [C]
NM kan vise økt ”aktivitet” og enkelte lokale komplikasjoner. Beintetthets­måling kan behøves (se D9).
D8
Smerter: Osteoporotisk kompresjonsfraktur? 
XR [II] sideprojeksjon av torakolumbalcolumna
Anbefales [B]
Sidebilde viser kompresjonsfrakturer. NM eller MR er bedre for å skille mellom nye og gamle frakturer og kan hjelpe til med å utelukke patologisk fraktur. Beintetthets­måling (Dual Energy XR Absorptiometry [DEXA]) eller kvantitativ CT gir objektive mål for mineralinnholdet i skjelettet. Kan også anvendes for metabolske skjelettsykdommer (se D7, D8).
D9
Artitt; første undersøkelse
XR [I] affiserte ledd
Anbefales [C]
Kan være bra for å bestemme årsak til smerter, selv om erosjoner er et relativt sent funn.
D10
XR [I] hender og føtter
Anbefales [C]
Hos pasienter med mulig reumatoid artritt kan XR av foten vise erosjoner, selv når symtomatiske hender er røntgenologisk normale.
XR [II] flere ledd
Anbefales ikke rutinemessig [C]
UL [0] eller NM [II] eller MR [0]
Spesialundersøkelser [C]
Alle kan vise akutt synovitt. NM kan vise utbredelse. MR viser leddbrusk. 
Artritt; oppfølging
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
XR nødvendig for spesialister som støtte for beslutninger når det gjelder behandling.
D11
Smertefullt skulderledd
XR [I]
Anbefales ikke i første omgang [C]
Degenerative forandringer i akromio­klavikularledd og rotatorkuff er vanlige. Raskere XR dersom forkalkninger i bløtdeler forventes.
D12
Smertefull protese
XR [I] + NM [II]
Anbefales [B]
En normal NM-undersøkelse utelukker de fleste sene komplikasjoner. Ytterligere, spesialiserte NM undersøkelser kan gjøre det lettere å skille løsning fra infeksjon.
D13
UL [O] eller fluoroskopi 
[II]
Spesialundersøkelser [C]
Utføres vanligvis sammen med aspirasjon/biopsi/artrografi. Dette gir en sikker diagnose og brukes stadig mer.
Skulder: Inneklemmingssyndrom (”impingement”)?
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Selv om inneklemmingssyndrom er en klinisk diagnose, anbefales bildediagnostikk når kirurgi overveies og det kreves eksakt avbildning av de anatomiske forhold. Degenerative forandringer er imidlertid vanlige også hos asymptomatiske.
D14
UL [0]
Spesialundersøkelse [B]
Trange forhold subakromialt og akromio­klavikulært er dynamiske tilstander som kan bedømmes med UL.
Skulder-instabilitet
CT-artrografi 
[II]

MR-artrografi 

[0]

Spesialundersøkelse [B]

Spesialundersøkelse [C]

Labrum glenoidale og leddhulen fremstilles bra med begge teknikkene. Visse MR-teknikker med gradientekko kan vise labrum godt uten artrografi.
D15
Rotatorkuffskade
Artrografi [II] eller UL [0] eller MR [0]
Spesialundersøkelser [B]
Lokal ekspertise og type planlagt kirurgi betyr mye. Alle tre teknikkene påviser rotatorkuffskader.
D16
Iliosakralledd
XR iliosakralledd [II]
Anbefales [B]
Kan være til hjelp ved undersøkelse av seronegativ artropati. Iliosakralledd fremstilles vanligvis tilfredsstillende på AP-projeksjonen av korsryggen.
D17
MR [0] eller NM [II] eller CT [II]
Spesialundersøkelser [C]
MR, NM eller CT når konvensjonell XR er uklar; MR medfører ingen stråledose.
Hoftesmerter; full bevegelighet
(For barn, se del M)
XR bekken [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
XR bare hvis symptomene og tegnene vedvarer eller det fins kompliserende sykehistorie (f. eks. risiko for avaskulær nekrose, se D20). OBS: Denne anbefaling gjelder ikke barn.
D18 
Hoftesmerter; begrenset bevegelighet (for barn, se del M)
XR bekken [I]
Anbefales ikke i første omgang [C]
Symptomene er ofte forbigående. XR om hofteprotese overveies eller om symptomene består. PET kan være til hjelp om XR, MR og standard-NM er normale. OBS: Denne anbefaling gjelder ikke for barn.
D19 
Hoftesmerter: Avaskulær nekrose?
XR bekken [I]
Anbefales [B]
Patologisk funn ved etablert sykdom.
D20
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR er bra når XR er normal, spesielt for høyrisikopasienter. NM og CT kan også gi informasjon her.
Knesmerter; uten låsing eller redusert bevegelighet
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Symptomene skriver seg ofte fra bløtdeler og kan ikke påvises på XR. XR kreves om kirurgi overveies.
D21
Knesmerter; med låsing, begrenset bevegelighet eller effusjon (fritt legeme)
XR [I]
Anbefales [C]
For å identifisere røntgentette fri legemer.
D22
Knesmerter; artroskopi overveies
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR kan være til hjelp når beslutningen om å gjøre artrografi eller ikke, skal tas. Selv hos pasienter med klar klinisk patologi som berettiger et inngrep, er MR nyttig preoperativ for å påvise uventede funn.
D23
Hallux valgus
XR [I]
Spesialundersøkelse [C]
For bedømmelse før kirurgi.
D24
Plantar fasciitt; helspore
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Helsporer er ofte et tilfeldig funn. Årsaken til smertene kan sjelden oppdages XR. UL, NM og MR er mer sensitive når det gjelder å vise inflammatoriske forandringer, men for majoriteten av pasientene kan behandlingen skje uten radiologisk undersøkelse.
D25