E. Hjerte - kar
Sentrale brystsmerter: Hjerteinfarkt?
XR thorax [I]
Anbefales [B]
XR thorax må ikke forsinke innleggelse på spesialavdeling. XR thorax kan bestemme hjertestørrelse, lungeødem osv., og kan utelukke andre årsaker til brystsmerter. Bildet bør tas på stue.


Etterfølgende radiologisk undersøkelse omfatter spesialundersøkelser (NM, hjerteangiografi osv.) og avhenger av lokale rutiner. NM viser myokardperfusion og ventrikulografiske data. Økende interesse for MR.

E1
Brystsmerter: Akutt aortadisseksjon?
XR thorax [I]
Anbefales [B]
Hovedsakelig for å utelukke andre årsaker; sjelden diagnostisk.
E2
CT [III] eller UL [0] eller MR [0]
Anbefales [B]
Spør lokal radiolog om råd. Store variasjoner. Moderne CT-maskiner gir meget nøyaktige opplysninger. Kombineres ofte med trans­torakal UL eller, enda bedre, transøsofageal UL. MR er sannsynligvis mest eksakt og brukes i økende grad, tross logistiske problemer og begrensninger med kunstig ventilering og lignende. Angiografi behøves sjelden, dersom de ovenfor nevnte undersøkelser er diagnostiske. (Koronarangiografi kan være aktuelt før kirurgi (oversetters kommentar).
Kronisk aortadisseksjon
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR er den beste undersøkelsen for å bedømme endringer i langsgående retning. (Moderne CT-maskiner har samme egenskap (oversetters kommentar)). Transøsofageal UL og CT anbefales.
E3
Lungeemboli 
NM [II] eller CT [III]
Anbefales [B]
Tolkes sammen med samtidig XR thorax. Uklare funn kan kreve ytterligere klarlegging. Noen sykehus bruker UL for å påvise venøs trombose i underekstremitetene; et positivt funn støtter mistanken om lungeemboli. En normal perfusions-NM utelukker i de fleste tilfeller lungeemboli. Spiral-CT brukes stadig mer som initial­undersøkelse, spesielt hos pasienter med samtidig forekommende hjerte/lungesykdom; og før pulmonal angiografi.
E4
Perikarditt; perikardvæske? 
XR thorax [I]
Anbefales [B]
Kan være normal. Perikardvæske ses ikke.
E5
UL [0]
Anbefales [B]
Ytterst presis; kan behøves raskt ved mistanke om tamponade. Kan vise beste tilgang for drenering. CT behøves iblant ved forkalkninger, lokulamenter, osv.
Hjerteklaff-sykdom?
XR thorax [I] og hjerte-UL [0]
Anbefales [B]
Benyttes for initial vurdering, og når det kliniske bildet endres.
E6
Klinisk forverring etter hjerteinfarkt
Hjerte-UL [0]
Anbefales [B]
UL kan vise komplikasjoner som kan behandles (ventrikkelseptum­defekt, papillemuskelruptur, aneurisme osv.).
E7 
Oppfølging av pasienter med hjertesykdom eller høyt blodtrykk
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Bare hvis symptomer eller tegn endres; sammenligning med initial XR thorax kan da være nyttig.
E8
Abdominalt aortaaneurisme
UL [0] aorta
Anbefales [A]
Bra for diagnose, bestemmelse av maksimal diameter og oppfølging. CT foretrekkes ved rupturmistanke, men CT må ikke forsinke kirurgi dersom det haster med operativt inngrep (for eksempel dersom pasienten er sirkulatorisk ustabil (oversetters kommentar)).
E9
CT [III] eller MR [0]
Anbefales [A]
CT og MR for å påvise relasjoner til nyrearterier og bekkenkar. Nå oftere ønske om detaljert anatomisk informasjon for å kunne vurdere egnethet for perkutan behandling med endoprotese.
Dyp venetrombose
UL [0] underekstremitetsvener
Anbefales [A]
Mer sensitiv med farge-Doppler. De fleste klinisk signifikante tromboser oppdages. Økende erfaring med UL ved leggvenetrombose. Kan vise annen patologi.
E10
Flebografi [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Store variasjoner; mye avhenger av ultralydekspertise og lokal terapeutisk strategi.
Iskemisk bein
Angiografi [III]
Spesialundersøkelse [A]
Lokale rutiner må bestemmes sammen karkirurger, spesielt når det gjelder terapeutiske inngrep. UL brukes på noen sykehus som første undersøkelse. Spiral-CT og MR er under utvikling. (Siste generasjons apparater gir meget god fremstilling, og kateterbasert teknikk vil trolig i økende grad bli begrenset til kombinerte diagnostiske og terapeutiske prosedyrer (oversetters kommentar)).
E11
Myokard
NM [III]
Anbefales [A]
NM er den mest etablerte undersøkelsen for bedømmelse av myokardperfusjon. Hjerte-MR utføres bare på noen få sykehus.
E12