M. Pediatri

Begrens røntgenbestråling av barn, spesielt barn med kroniske sykdommer
(For hodekader hos barn, se Traumer, del K.)
Sentralnervesystemet
Medfødte misdannelser 
MR [0]
Anbefales [C]
Beste undersøkelsesmetode for alle misdannelser. Røntgenstråling unngås. Sedering behøves vanligvis for barn under 7 år. Overvei UL for nyfødte. Tredimensjonal CT kan være nødvendig ved skjelettanomalier.
M1
Unormalt hodeutseende - hydrocephalus
- suturpatologi
UL [0]

XR caput [I]

Anbefales [B]
Spesialundersøkelse [C]
UL anbefales når fremre fontanelle er åpen.
Når suturene er lukket eller i ferd med å lukkes. MR anbefales for eldre barn (CT kan være hensiktsmessig dersom MR ikke er tilgjengelig).
M2
Epilepsi
XR caput [I]
Anbefales ikke [B]
Gir lite.
M3
MR [0]
eller NM [II]
Spesialundersøkelser [B]
MR er vanligvis mer hensiktsmessig enn CT. Iktal og interiktal SPECT anvendes også for identifisering av fokus før kirurgi.
Døvhet
CT [II]
MR [0]
Spesialundersøkelser [C]
Både CT og MR kan nære nødvendig for barn med medfødt og postinfektiøs døvhet.
M4
Shuntsvikt ved hydrocephalus (se A10)
XR [I]
Anbefales [B]
XR skal omfatte hele shuntsystemet.
M5
UL [0] eller MR [0]
Anbefales [B]
UL hvis praktisk mulig; MR for eldre barn (eller CT om MR ikke tilgjengelig). NM anvendes for å bedømme shuntfunksjonen.
Forsinket utvikling – cerebral parese
MR caput [0]
Spesialundersøkelse [B]
Se også M15 for skjelett­undersøkelse ved hemmet vekst.
M6 
Hodepine
XR caput [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Om vedvarende eller sammen med kliniske funn; henvis til mer spesialisert undersøkelse.
M7
MR [0] eller CT [II]
Spesialundersøkelse [B]
For å unngå røntgenstråler, er MR å foretrekke for barn. Se også A6 for mulig meningitt og encefalitt.
Bihulebetennelse
se også A13
XR sinus [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Ikke indisert før 5 år, ettersom bihulene er dårlig utviklede. Slimhinnehevelse kan være et vanlig funn hos barn.
M8

Hals og nakke

Traume, se del K
Torticollis uten traume
XR [I]
Anbefales ikke [B]
Feilstillingen skyldes vanligvis spasme uten vesentlige skjelettpatologi. Om vedvarende, kan bildediagnostikk (f. eks. CT) være indisert etter samråd.
M9
Nakkesmerter
XR cervikalcolumna [I]
Anbefales [B]
Ryggsmerter hos barn har oftest en morfologisk årsak. Oppfølging nødvendig ved mistanke om infeksjon.
M10
NM [II]
Spesialundersøkelse [B]
Om smertene vedvarer og XR er normal. Bra ved smertefull skoliose.
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Se også Ryggrad, del C. MR viser ryggradsmisdannelser og utelukker samtidig theca-abnormalitet. MR kan også påvise juvenile skiveprolaps.
Spina bifida occulta
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
En vanlig variant, og ikke signifikant per se (selv ikke ved enurese). Nevrologiske symptomer eller funn indiserer undersøkelse.
M11
Hårete flekk, sakral fordypning
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
XR kan være nyttig hos eldre barn.
M12
UL [0]
Anbefales [B]
UL kan være bra i nyfødtperioden for screening av underliggende ”tethered cord” osv.
MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
MR spesielt om det forekommer nevrologiske funn.

Muskel – skjelett

Ikke-uhellsrelatert skade – barnemishandling
(For hodeskader, se del K)
XR [I] av affiserte knokler
Anbefales [B]
Lokale rutiner gjelder; nært klinisk-radiologisk samarbeid er vesentlig. XR totalskjelett for barn under 2 år etter klinisk undersøkelse. Kan i blant trenges også for eldre barn. CT/MR av hjernen kan være nødvendig, selv om det ikke fins synlig kranieskade.
M13
NM [II]
Anbefales [B]
Sensitiv for skjult fraktur i ryggrad eller ribbein.
Ekstremitetsskade: motsatt side for sammenligning?
XR [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Spør radiolog.
M14
Kortvoksthet, vekstforstyrrelser
XR [I] for skjellettalder
Anbefales med hensiktsmessig intervall [B]
2–18 år: bare venstre (eller ikke-dominant) hånd/håndled. Premature og nyfødte: kne (spesialundersøkelse). Må eventuelt kompletteres med XR totalskjelett og MR for hypotalamus og hypofyse (spesialundersøkelser).
M15
Hoftesmerter
UL [0]
Anbefales [B]
UL viser økt leddvæske som kan aspireres for diagnostikk og terapi. XR kan vente, men bør overveies hvis symptomene består. Overvei NM eller MR om Perthes sykdom mistenkes og konvensjonell XR er normal.
M16
Halting
XR bekken [I]
Anbefales [C]
Gonadebeskyttelse brukes rutinemessig, unntatt dersom denne dekker det klinisk aktuelle området. Ved mistanke om epifysiolyse, må det tas side-XR av begge hofter.
M17
UL [0] eller NM [II] eller MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Avhenger av lokale rutiner, ekspertise og tilgjengelighet.
Fokale bensmerter
XR [I] og UL [0]
Anbefales [B]
XR kan initialt være normal. UL kan være bra, spesielt ved osteomyelitt.
M18
NM [II] eller MR [0]
Spesialundersøkelse [B]
Økende bruk av MR.
Kneppende hofte – Postiv Ortholani – dysplasisk hofte
UL [0]
Anbefales [B]
XR kan brukes komplementært til UL-undersøkelse eller om ekspertise ikke fins tilgjengelig. XR anbefales for eldre spedbarn.
M19
Osgood–Schlatters sykdom
XR kne [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Selv om radiologiske forandringer kan påvises ved Osgood–Schlatters sykdom, er disse overlappende med normalt utseende. Samtidig bløtdelshevelse bør snarere bedømmes klinisk enn radiologisk.
M20

Hjerte – lunge 

Akutt luftveisinfeksjon
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Initial- og oppfølgingsfilmer anbefales hvis det er vedvarende kliniske tegn eller symptomer eller om barnet er alvorlig sykt. Overvei behovet av XR thorax ved feber av ukjent årsak. Barn kan ha pneumoni uten kliniske tegn.
M21
Residiverende produktiv hoste
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Barn med residiverende infeksjoner har ofte normalt XR thorax (bortsett fra fortykkede bronkialvegger). Rutinemessig oppfølgingsbilde anbefales ikke. Unntak: Atelektase på initial XR thorax. Spesialisthenvisning ved mistanke om cystisk fibrose
M22
Inhalert fremmedlegeme? (se del K)
XR thorax [I]
Anbefales [B]
Anamnesen er ofte uklar. Bronkoskopi anbefales, selv om XR thorax er normal. NM/CT kan vise luftretensjon (”air trapping”). Store ulikheter i rutiner når det gjelder ekspirasjonsbilder, gjennomlysning, CT og NM (ventilasjonsscintigrafi). 
M23
Piping
XR thorax [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Barn med astma har vanligvis normalt XR thorax (bortsett fra fortykkede bronkialvegger). Ved plutselig, uforklarlig piping anbefales XR thorax; årsaken kan være inhalert fremmedlegeme (se over).
M24
Akutt stridor 
XR hals [I]
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Epiglottitt er en klinisk diagnose, men overvei fremmedlegeme (se over).
M25
Bilyd på hjertet
XR thorax[I]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Spesialisthenvisning aktuelt; hjerte-UL ofte indisert. 
M26

Mage – tarm

- se også del G for mer generelle bukproblemstillinger
Invaginasjon
XR abdomen [II]
Ytterligere bildediagnostikk
Anbefales [C]

Spesialundersøkelse [B]

Nært samarbeid mellom pediatere, kirurger og radiologer er nødvendig for å etablere gode lokale rutiner. Når ekspertise er tilgjengelig, kan både UL og klyster (luft eller barium) bekrefte diagnosen og veilede reponeringen.
M27
Svelget fremmedlegeme
(Se del K)
XR abdomen [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Unntatt for skarpe eller potensielt giftige fremmedlegemer, f. eks. batterier. Se del K.
M28
XR thorax [I] (inklusive hals)
Anbefales [C]
Om det rår tvil om hvorvidt fremmedlegemet har passert, kan XR abdomen etter 6 dager anbefales.
Mindre buktraume
AXR [II]
Anbefales ikke [C]
UL kan brukes som initialundersøkelse, men CT er mer spesifikk, spesielt ved skade på indre organer. XR kan vise skjelettskader ved alvorlig traume. Prinsippene for undersøkelse av større traume hos barn er de samme som for voksne (Se Større traumer, K40–K42).
M29
Sprutbrekninger
UL [0]
Anbefales [A]
UL kan bekrefte forekomst av hypertrofisk pylorusstenose, spesielt hvis de kliniske funn er usikre.
M30
Residiverende brekninger
Kontrast-


undersøkelse av øvre GI

Anbefales ikke rutinemessig [C]
Dette symptomet omfatter et bredt spektrum; fra obstruksjon i neonatalperiode til refluks og barn med migrene. UL kan vise malrotasjon. Imidlertid kan kontrast­undersøkelse av øvre GI-traktus være indisert for å utelukke malrotasjon der XR abdomen er normal. Kontrastundersøkelse av nyfødte må anses som spesialundersøkelse. Overvei NM for å vurdere ventrikkeltømming og gastrøsofageal refluks.
M31
Vedvarende neonatal gulsott
UL [0]
NM [II]
Anbefales [B]
Anbefales [B]
Tidlig (< 10 uker) og rask undersøkelse er vesentlig. Manglende dilatasjon av intrahepatiske galleveier utelukker ikke obstruktiv kolangiopati.
M32
 
Rektalblødning
NM [II]
Spesialundersøkelse [B]
Gjør NM først hvis Meckels divertikel er en mulighet. Kontrastundersøkelse av tynntarm kan også være aktuelt. NM er også nyttig ved inflammatorisk tarmsykdom. Endoskopi er å foretrekke framfor bariumklyster for bedømmelse av polypper og inflammatoriske tarmsykdommer. UL kan brukes for å diagnostisere duplikasjonscyster.
M33
Forstoppelse
XR abdomen [II]
Anbefales ikke rutinemessig [C]
Mange normale barn har rikelig med fekalia i tarmen, og det er umulig å bedømme signifikansen av radiologiske funn. Men ved manglende behandlingseffekt kan XR abdomen være nyttig for spesialister.
M34
Bariumklyster
Anbefales ikke rutinemessig [B]
Ved mistanke om Hirschsprungs sykdom, er spesialisthenvisning pluss biopsi å fortrekke framfor radiologiske undersøkelser.
Palpabel tumor i buk eller bekken
UL [0] og XR abdomen [II]
Anbefales [B]
Ved mistanke om malignitet bør ytterligere radiologiske undersøkelser utføres på spesialavdeling.
M35
Uroradiologi
Enuresis
Bildediagnostikk
Anbefales ikke rutinemessig [B]
UL og urodynamiske undersøkelser kan behøves ved vedvarende enurese.
M36
Kontinuerlig urinlekkasje
UL [0]
urografi [II]
Anbefales [B]
Anbefales
Begge undersøkelsene kan være nødvendig for å bedømme dobbeltanlegg med ektopisk munnende ureter.
M37
Ikke-palpable testikler
UL [0]
Anbefales [B]
For å lokalisere testikler i lysken. MR kan påvise testikler i buken, men stadig oftere velges laparaskopi som undersøkelsesmetode.
M38
Antenatal diagnose av urinveisdilatation
UL [0]
Anbefales [B]
Lokale rutiner bør etableres. Mild dilatasjon kan normalt følges med UL. Lav terskel for henvisning til spesialist.
M39
Påvist urinveisinfeksjon
Bildediagnostikk
UL [0]
NM [II] 

cystografi [III]

Spesialundersøkelser [C]
Ulike rutiner. Mye avhenger av lokal ekspertise og utstyr. De fleste pasienter bør gis profylaktisk antibiotika i påvente av undersøkelsesresultatet. Pasientens alder påvirker vurderingen om mulige tiltak. Nå vektlegges begrensning av stråledose. Derfor anbefales ikke XR abdomen rutinemessig; konkrementer er sjeldne. UL utført av erfaren operatør er nøkkel­undersøkelsen. NM gir data om nyrens morfologi (DMSA) og har praktisk talt erstattet urografi ved denne problemstillingen. NM vurderer funksjon, utelukker obstruksjon og kan også brukes for cystografi (direkte eller indirekte) for å påvise refluks. XR-cystografi er fortsatt nødvendig hos guttebarn (f. eks. < 2 år) der fremstilling av anatomien (f. eks. urethraklaff) er viktig.
M40