Sentrale helseforskrifter - oversikt

Kilde: Lovdata

Lovdata har til enhver tid oppdatert oversikt over forskriftene.

Oversikten på denne siden er sist oppdatert: 08.02.2005

 

Innhold

Statsforvaltningen
Vitenskap m.v.
Helse. Sykehus m.v.
Helse. Kommunal helsetjeneste
Helse. Yrker
Helse. Apotek
Helse. Diverse
Mål og vekt
Næringsliv. Diverse
Jordbruk. Hagebruk m.v.
Husdyr. Reindrift
Meieri
Fiskeri - ferskvann
Fiskeri - saltvann
Bergverk
Petroleumsvirksomhet
Handel. Auksjoner
Transport. Sjøfart
Energi. Kjernekraft
Selskaper. Ansvarlige selskap, kommandittselskap
Folketrygden
Andre sosiale tiltak og stønadsordninger
Svalbard, Jan Mayen og norske biland
Beredskap
Skatter
Skadeserstatning
Industriell rettsbeskyttelse. Genteknologi
Personregistre. Personvern
Alminnelig strafferett
Andre lover med bestemmelse om fengselsstraff
Ikke klassifisert

 

Statsforvaltningen

Vitenskap m.v.

 • 1978.10.23 nr 9938: Utfyllende forskrift om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon.

Helse. Sykehus m.v.

 • 1977.06.10 nr 0002: Forskrifter om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
 • 2000.12.01 nr 1206: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten).
 • 2000.12.01 nr 1217: Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.
 • 2000.12.01 nr 1218: Forskrift om pasientansvarleg lege m.m.
 • 2000.12.01 nr 1276: Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet.
 • 2000.12.01 nr 1389: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.
 • 2000.12.07 nr 1233: Forskrift om ventelisteregistrering.
 • 2000.12.20 nr 1551: Forskrift om refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør).
 • 2000.12.20 nr 1552: Forskrift om Landsbystiftelsens institusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.
 • 2000.12.20 nr 1554: Forskrift om internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
 • 2000.12.20 nr 1555: Forskrift om opptreningsinstitusjoner (rekonvalesenthjem og kurbad).
 • 2000.12.20 nr 1556: Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.
 • 2000.12.21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
 • 2000.12.21 nr 1407: Forskrift om pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevernet.
 • 2000.12.21 nr 1409: Forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet.
 • 2001.06.08 nr 0676: Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen.
 • 2001.06.28 nr 0765: Forskrift om habilitering og rehabilitering.
 • 2001.10.05 nr 1148: Vedtak om utvidelse av lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard.
 • 2001.12.18 nr 1539: Forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus.
 • 2001.12.18 nr 1576: Forskrift om legemiddelforsyningen mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner.
 • 2001.12.20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
 • 2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1477: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1480: Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus.
 • 2001.12.21 nr 1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften).
 • 2002.06.21 nr 0567: Forskrift om tuberkulosekontroll.
 • 2002.11.15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.
 • 2002.12.20 nr 1625: Forskrift om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.06.27 nr 0959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • 2003.10.17 nr 1246: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
 • 2003.12.11 nr 1500: Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.
 • 2003.12.11 nr 1501: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.
 • 2003.12.19 nr 1728: Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.
 • 2003.12.19 nr 1755: Forskrift om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge.
 • 2003.12.19 nr 1756: Forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling.
 • 2004.02.17 nr 0408: Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt.
 • 2004.03.19 nr 0542: Forskrift om obduksjon m.m.
 • 2004.06.24 nr 1035: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • 2004.09.13 nr 1260: Forskrift om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Helse. Kommunal helsetjeneste

 • 1956.07.27 nr 0002: Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer.
 • 1975.04.11 nr 0004: Forskrifter om forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende.
 • 1983.06.24 nr 1229: Forskrift om turnusordningen for fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten.
 • 1983.11.23 nr 1779: Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.
 • 1984.03.30 nr 0820: Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste.
 • 1984.05.24 nr 1268: Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.
 • 1987.11.18 nr 1153: Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste
 • 1988.10.10 nr 0836: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om helsetjenesten i kommunen.
 • 1988.11.14 nr 0932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • 1988.12.11 nr 1018: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • 1990.12.03 nr 1122: Midlertidig forskrift for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991.
 • 1992.09.25 nr 0778: Forskrift om klage og omgjøring av vedtak om utskriving fra institusjoner og privatpleie for psykisk utviklingshemmede m.m.
 • 1992.12.04 nr 0915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
 • 1995.04.26 nr 0392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
 • 1995.12.01 nr 0928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • 1996.06.13 nr 0592: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
 • 1998.05.06 nr 0581: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
 • 1998.12.16 nr 1447: Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
 • 2000.04.14 nr 0328: Forskrift om fastlegeordning i kommunene.
 • 2000.11.03 nr 1098: Forskrift om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern.
 • 2000.11.24 nr 1172: Forskrift om undersøkelse og behandling uten eget samtykke.
 • 2000.11.24 nr 1173: Forskrift om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet.
 • 2000.11.24 nr 1174: Forskrift om tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon.
 • 2000.12.01 nr 1206: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten).
 • 2000.12.01 nr 1206: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten).
 • 2000.12.01 nr 1208: Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd.
 • 2000.12.01 nr 1217: Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.
 • 2000.12.01 nr 1218: Forskrift om pasientansvarleg lege m.m.
 • 2000.12.01 nr 1219: Forskrift om den faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevernet.
 • 2000.12.01 nr 1276: Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet.
 • 2000.12.01 nr 1389: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.
 • 2000.12.07 nr 1233: Forskrift om ventelisteregistrering.
 • 2000.12.20 nr 1551: Forskrift om refusjonskrav mot det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion (behandlingsoppgjør).
 • 2000.12.20 nr 1552: Forskrift om Landsbystiftelsens institusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.
 • 2000.12.20 nr 1554: Forskrift om internatpasienters betaling for opphold i spesialsykehjem
 • 2000.12.20 nr 1555: Forskrift om opptreningsinstitusjoner (rekonvalesenthjem og kurbad).
 • 2000.12.20 nr 1556: Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.
 • 2000.12.21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
 • 2000.12.21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
 • 2000.12.21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.
 • 2000.12.21 nr 1407: Forskrift om pasienter i privat forpleining i det psykiske helsevernet.
 • 2000.12.21 nr 1408: Forskrift om kontrollkommisjonens virksomhet.
 • 2000.12.21 nr 1409: Forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet.
 • 2000.12.21 nr 1410: Forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern mv.
 • 2001.06.08 nr 0676: Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen.
 • 2001.06.28 nr 0765: Forskrift om habilitering og rehabilitering.
 • 2001.12.04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
 • 2001.12.18 nr 1539: Forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved sykehus.
 • 2001.12.18 nr 1576: Forskrift om legemiddelforsyningen mv. ved sykehus og andre helseinstitusjoner.
 • 2001.12.20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
 • 2001.12.20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
 • 2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1477: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften).
 • 2002.06.21 nr 0567: Forskrift om tuberkulosekontroll.
 • 2002.12.20 nr 1625: Forskrift om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2003.04.03 nr 0450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • 2003.04.25 nr 0486: Forskrift om miljørettet helsevern.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.06.27 nr 0792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • 2003.06.27 nr 0959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • 2003.10.17 nr 1246: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
 • 2003.12.11 nr 1500: Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.
 • 2003.12.11 nr 1501: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.
 • 2003.12.19 nr 1728: Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.
 • 2003.12.19 nr 1755: Forskrift om dekning av reise- og oppholdsutgifter ved ambulant kjeveortopedtjeneste i Nord-Norge.
 • 2003.12.19 nr 1756: Forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling.
 • 2004.02.17 nr 0408: Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt.
 • 2004.04.01 nr 0623: Forskrift om tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen.
 • 2004.06.24 nr 1035: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • 2004.09.13 nr 1260: Forskrift om godtgjøring m.m. til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Helse. Yrker

 • 1984.07.13 nr 1467: Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav.
 • 1996.06.28 nr 0693: Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer.
 • 1998.04.27 nr 0455: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.
 • 2000.12.21 nr 1369: Forskrift om melding fra patologilaboratorier til sentralenheten for masseundersøkelse for livmorhalskreft.
 • 2000.12.21 nr 1376: Forskrift om overgangsordning for autorisasjon og lisens til yrkesutøvere i nye regulerte helsepersonellgrupper.
 • 2000.12.21 nr 1377: Forskrift om autorisasjon m.m. av helsepersonell i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen).
 • 2000.12.21 nr 1378: Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l.
 • 2000.12.21 nr 1379: Forskrift om lisens til helsepersonell.
 • 2000.12.21 nr 1381: Forskrift om overgangsordning for autorisasjon av hjelpepleiere og bioingeniører.
 • 2000.12.21 nr 1382: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for helsepersonell.
 • 2000.12.21 nr 1383: Forskrift om Statens helsepersonellnemnd - organisering og saksbehandling.
 • 2000.12.21 nr 1384: Forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell.
 • 2000.12.21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
 • 2000.12.21 nr 1386: Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling.
 • 2000.12.21 nr 1387: Forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inngrep.
 • 2001.12.20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
 • 2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1477: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften).
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
 • 2003.12.11 nr 1500: Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling.
 • 2003.12.11 nr 1501: Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.
 • 2004.02.24 nr 0460: Forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell.

Helse. Apotek

Helse. Diverse

 • 1935.05.03 nr 9657: Instruks om prøvetaking.
 • 1953.07.17 nr 9637: Forskrift om melk og fløte m.v.
 • 1980.06.27 nr 9645: Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler.
 • 1980.08.28 nr 9644: Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler
 • 1983.02.18 nr 0150: Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter.
 • 1983.02.18 nr 0151: Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer.
 • 1983.07.08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.
 • 1993.03.01 nr 0196: Forskrift om drikker til bruk ved krevende fysiske anstrengelser.
 • 1993.12.21 nr 1219: Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler.
 • 1993.12.21 nr 1378: Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1379: Forskrift om aromaer mv til næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1380: Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften)
 • 1993.12.21 nr 1382: Forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
 • 1993.12.21 nr 1383: Forskrift om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v.
 • 1993.12.21 nr 1384: Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.
 • 1993.12.21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1386: Forskrift om deklarasjon av næringsinnhold.
 • 1993.12.21 nr 1388: Forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.
 • 1994.02.24 nr 0146: Forskrift om fylkeslegenes arbeid med helseberedskap.
 • 1994.08.18 nr 0833: Forskrift for produksjon m.v. av eggprodukter.
 • 1995.01.01 nr 0100: Forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer.
 • 1995.01.12 nr 0025: Forskrift om medisinsk utstyr.
 • 1995.04.06 nr 0353: Forskrift om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.
 • 1995.04.06 nr 0355: Instruks om prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler.
 • 1995.06.30 nr 0636: Forskrift om produksjon og omsetning mv. av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter.
 • 1995.10.26 nr 0871: Generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 1995.12.01 nr 0928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • 1995.12.15 nr 0989: Forskrift om forbud mot tobakksreklame m.v.
 • 1996.05.09 nr 0489: Forskrift om overvåking og forebygging av salmonella i egg til konsum.
 • 1996.07.05 nr 0699: Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner.
 • 1996.07.05 nr 0700: Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier.
 • 1996.09.12 nr 0903: Forskrift om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker.
 • 1996.10.10 nr 0997: Forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.
 • 1996.11.29 nr 1240: Forskrift om forbud mot omsetning av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder.
 • 1997.04.18 nr 0330: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.
 • 1997.11.12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene.
 • 1998.01.16 nr 0070: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av pistasienøtter fra Iran.
 • 1998.04.03 nr 0327: Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd.
 • 1998.05.06 nr 0581: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
 • 1998.10.01 nr 0949: Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon.
 • 1998.12.22 nr 1432: Forskrift om gjennomføring m.m. av undersøkelser for smittsom sykdom av biologisk materiale for ikke-diagnostiske formål.
 • 1998.12.23 nr 1470: Forskrift om krav til kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt og hygiene ved produksjon m.v.
 • 1998.12.23 nr 1471: Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.
 • 1999.03.26 nr 0376: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania.
 • 1999.03.26 nr 0378: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Mauretania.
 • 1999.03.26 nr 0381: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda, Kenya og Mocambique.
 • 1999.03.26 nr 0382: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av visse animalske næringsmidler med opprinnelse i Madagaskar.
 • 1999.12.22 nr 1544: Forskrift om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg.
 • 2000.03.04 nr 0257: Forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser.
 • 2000.03.09 nr 0266: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Tanzania.
 • 2000.05.26 nr 0550: Forskrift om omsetningsforbud for sopp med høyt innhold av radioaktivt cesium.
 • 2000.06.23 nr 0589: Forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til departementet om sterilisering.
 • 2000.07.09 nr 0764: Forskrift om advarselsmerking av honning.
 • 2000.09.15 nr 0952: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda.
 • 2000.12.01 nr 1389: Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak.
 • 2000.12.21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.
 • 2001.01.09 nr 0037: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Kenya.
 • 2001.03.20 nr 0504: Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling.
 • 2001.05.03 nr 0490: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Peru.
 • 2001.06.15 nr 0635: Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften).
 • 2001.06.22 nr 0700: Forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap.
 • 2001.07.23 nr 0881: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.
 • 2001.10.11 nr 1163: Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.
 • 2001.11.08 nr 1279: Forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål.
 • 2001.12.04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
 • 2002.02.01 nr 0101: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar og Thailand.
 • 2002.02.18 nr 0171: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av peanøtter fra Egypt.
 • 2002.02.20 nr 0177: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for import av fiken, hasselnøtter, pistasienøtter og visse produkter avledet av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia.
 • 2002.02.20 nr 0178: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import av peanøtter og visse avledete produkter med opprinnelse i eller avsendt fra Kina.
 • 2002.04.03 nr 0321: Forskrift om omsetningsforbud for sukkervarer av gelétypen som inneholder visse tilsetningsstoffer.
 • 2002.04.05 nr 0325: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand.
 • 2002.04.25 nr 0508: Forskrift om produksjon, omsetning og import mv. av gelatin.
 • 2002.06.21 nr 0567: Forskrift om tuberkulosekontroll.
 • 2002.09.27 nr 1028: Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.
 • 2002.10.18 nr 1185: Forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn.
 • 2002.12.20 nr 1625: Forskrift om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda.
 • 2003.02.06 nr 0141: Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer.
 • 2003.04.11 nr 0462: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass.
 • 2003.05.09 nr 0568: Forskrift om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.06.27 nr 0959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • 2003.07.11 nr 0932: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for fetaost.
 • 2003.08.12 nr 1043: Forskrift om omsetningsforbud av sterk chili og sterke chiliprodukter som inneholder Sudan rød 1.
 • 2003.09.10 nr 1158: Forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje).
 • 2003.10.13 nr 1226: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for honning fra Saudi-Arabia.
 • 2003.10.28 nr 1262: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for rosiner fra Tyrkia.
 • 2003.11.12 nr 1346: Forskrift om særlige betingelser for import av paranøtter i skall med opprinnelse i eller sendt fra Brasil.
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1362: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
 • 2004.01.28 nr 0361: Forskrift om kontrollgebyr mv. for kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 2004.02.05 nr 0364: Forskrift om kjøttproduksjon.
 • 2004.02.13 nr 0406: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.
 • 2004.02.26 nr 0511: Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet.
 • 2004.05.20 nr 0755: Forskrift om kosttilskudd.
 • 2004.06.24 nr 1035: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • 2004.10.04 nr 1316: Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann.
 • 2004.11.17 nr 1473: Forskrift om endring i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 2004.11.23 nr 1500: Forskrift om omsetningsforbud for chilipulver merket L3280 og med best før dato oktober 2005.
 • 2004.12.01 nr 1511: Forskrift om omsetningsforbud for rucolasalat av typen Alfano Thomaso.

Mål og vekt

Næringsliv. Diverse

 • 1978.10.23 nr 9938: Utfyllende forskrift om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon.

Jordbruk. Hagebruk m.v.

Husdyr. Reindrift

Meieri

Fiskeri - ferskvann

Fiskeri - saltvann

 • 1996.10.10 nr 0997: Forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.
 • 1997.11.20 nr 1241: Forskrift om forbud mot omsetning av saltvannsreker (Black Tiger Shrimps) fra Bangladesh.
 • 1998.01.09 nr 0023: Forskrift om forbud mot omsetning av saltvannsreker (Black Tiger Shrimps) fra Bangladesh.
 • 1998.12.23 nr 1471: Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.
 • 2004.02.05 nr 0364: Forskrift om kjøttproduksjon.
 • 2004.02.13 nr 0406: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.
 • 2004.05.20 nr 0755: Forskrift om kosttilskudd.
 • 2004.10.04 nr 1316: Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann.
 • 2004.11.23 nr 1500: Forskrift om omsetningsforbud for chilipulver merket L3280 og med best før dato oktober 2005.
 • 2004.12.01 nr 1511: Forskrift om omsetningsforbud for rucolasalat av typen Alfano Thomaso.

Bergverk

 • 1928.07.05 nr 3356: Forskrift om arbeidsgiveres plikt til å yde sykepleie m.v. og om arbeidsgiveres ansvar ved ulykker på Svalbard.
 • 1929.10.11 nr 3280: Forskrift om arbeidsgiveres plikt til å yde sykepleie m.v. og om arbeidsgiveres ansvar ved ulykker på Svalbard.
 • 1981.03.06 nr 8867: Forskrift om arbeidsgivers plikt til å yte sykehjelp m.v. etter bergverksordningen for Svalbard til arbeidstakere som er trygdet etter folketrygdloven med rett til ytelser etter lovens kap. 2 og 3.

Petroleumsvirksomhet

Handel. Auksjoner

Transport. Sjøfart

Energi. Kjernekraft

 • 1984.11.02 nr 1809: Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer.
 • 1985.11.15 nr 1912: Forskrift om unntak for små mengder atomsubstans og visse typer atomsubstans fra bestemmelsene i lov om atomenergivirksomhet.
 • 2000.05.12 nr 0433: Forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer.
 • 2003.05.09 nr 0568: Forskrift om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen.
 • 2003.11.21 nr 1362: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

Selskaper. Ansvarlige selskap, kommandittselskap

 • 2001.10.05 nr 1148: Vedtak om utvidelse av lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard.
 • 2001.12.21 nr 1480: Forskrift om overgangsordning for tilskudd til byggearbeider ved private sykehus.
 • 2002.11.15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

Folketrygden

 • 1973.03.20 nr 0002: Forskrifter om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter.
 • 1973.03.20 nr 9769: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven § 8-3.
 • 1997.04.18 nr 0329: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog.
 • 1997.04.18 nr 0330: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.
 • 1997.04.18 nr 0331: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.
 • 1997.04.18 nr 0332: Forskrift om bidrag til visse helsetjenester.
 • 1997.04.18 nr 0334: Forskrift om egenandelstak 1.
 • 1997.05.06 nr 0434: Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleiningssted hvor forpleiningsutgiftene dekkes på kontraktbasis etter lov om psykisk helsevern eller lov om sykehus.
 • 1998.06.18 nr 0590: Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.
 • 1999.01.14 nr 0019: Forskrift om bidrag til behandling i utlandet og om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet.
 • 2000.12.20 nr 1552: Forskrift om Landsbystiftelsens institusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.
 • 2001.05.25 nr 0542: Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.
 • 2001.06.28 nr 0795: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist.
 • 2001.07.06 nr 0804: Forskrift om forsøksordning for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi.
 • 2002.12.19 nr 1789: Forskrift om egenandelstak 2.
 • 2003.02.26 nr 0277: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til opphald i opptreningsinstitusjonar og helsesportssentra m.m.
 • 2003.06.27 nr 0959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • 2003.12.15 nr 1746: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
 • 2004.04.16 nr 0644: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.
 • 2004.06.21 nr 0926: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.
 • 2004.06.21 nr 0961: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.
 • 2004.06.24 nr 1035: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • 2004.08.31 nr 1228: Forskrift om opphevelse av forskrift om bidrag til behandling i utlandet og om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet.

Andre sosiale tiltak og stønadsordninger

 • 1992.12.04 nr 0915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
 • 1995.04.26 nr 0392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2003.06.27 nr 0792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Svalbard, Jan Mayen og norske biland

 • 1928.06.15 nr 3357: Forskrift om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard.
 • 1928.07.05 nr 3356: Forskrift om arbeidsgiveres plikt til å yde sykepleie m.v. og om arbeidsgiveres ansvar ved ulykker på Svalbard.
 • 1929.10.11 nr 3280: Forskrift om arbeidsgiveres plikt til å yde sykepleie m.v. og om arbeidsgiveres ansvar ved ulykker på Svalbard.
 • 1934.09.04 nr 3347: Forskrift om utgiftene ved hjemsendelse av sinnsyke fra Svalbard.
 • 1981.03.06 nr 8867: Forskrift om arbeidsgivers plikt til å yte sykehjelp m.v. etter bergverksordningen for Svalbard til arbeidstakere som er trygdet etter folketrygdloven med rett til ytelser etter lovens kap. 2 og 3.
 • 2001.10.26 nr 1223: Forskrift om sommertid.

Beredskap

Skatter

 • 1988.04.14 nr 0295: Forskrift om vilkår for særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter ved behandling m.v. i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen.

Skadeserstatning

 • 2002.12.20 nr 1625: Forskrift om Norsk Pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda.
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.

Industriell rettsbeskyttelse. Genteknologi

 • 2001.12.21 nr 1600: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
 • 2001.12.21 nr 1601: Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
 • 2001.12.21 nr 1602: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1603: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften).

Personregistre. Personvern

 • 2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1477: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften).
 • 2002.06.21 nr 0567: Forskrift om tuberkulosekontroll.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.10.17 nr 1246: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).

Alminnelig strafferett

Andre lover med bestemmelse om fengselsstraff

 • 1928.06.15 nr 3357: Forskrift om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard.
 • 1934.09.04 nr 3347: Forskrift om utgiftene ved hjemsendelse av sinnsyke fra Svalbard.
 • 1935.05.03 nr 9657: Instruks om prøvetaking.
 • 1949.01.28 nr 0001: Forskrifter om godkjente statsinstitusjoners rett til å selge sera o.l.
 • 1952.12.15 nr 0003: Forskrifter for salg av sera og vaksiner m.v. fra visse statsinstitusjoner.
 • 1953.07.17 nr 9637: Forskrift om melk og fløte m.v.
 • 1973.03.20 nr 0002: Forskrifter om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter.
 • 1973.03.20 nr 9769: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven § 8-3.
 • 1975.04.11 nr 0004: Forskrifter om forbud mot omsetning og bruk av farlig smellende pyrotekniske varer som kinaputter, kasteknall, knallkorker og liknende.
 • 1976.03.17 nr 9444: Forskrifter om legers og veterinæreres levering av legemidler m.v. mot betaling.
 • 1978.06.30 nr 0008: Forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten)
 • 1978.10.23 nr 9938: Utfyllende forskrift om krav til drikkevannsanlegg på anlegg for produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, med retningslinjer for desinfeksjon.
 • 1980.06.27 nr 9645: Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler.
 • 1980.08.28 nr 9644: Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler
 • 1983.02.18 nr 0150: Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter.
 • 1983.02.18 nr 0151: Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer.
 • 1983.06.24 nr 1229: Forskrift om turnusordningen for fysioterapikandidater i kommunehelsetjenesten.
 • 1983.07.08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.
 • 1983.11.23 nr 1779: Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste.
 • 1984.03.30 nr 0820: Forskrift om vederlag for legehjelp og fysikalsk behandling ved kommunens helsetjeneste.
 • 1984.07.13 nr 1467: Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller helsemessige krav.
 • 1984.11.02 nr 1809: Forskrift om fysisk beskyttelse av nukleære materialer.
 • 1985.11.15 nr 1912: Forskrift om unntak for små mengder atomsubstans og visse typer atomsubstans fra bestemmelsene i lov om atomenergivirksomhet.
 • 1987.11.18 nr 1153: Forskrift om legemiddelforsyningen m.v. i den kommunale helsetjeneste
 • 1988.10.10 nr 0836: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om helsetjenesten i kommunen.
 • 1988.11.14 nr 0932: Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • 1988.12.11 nr 1018: Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.
 • 1989.10.13 nr 1044: Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.
 • 1990.11.12 nr 1164: Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten.
 • 1991.03.18 nr 0209: Oppheving av Statens næringsmiddelstilsyns myndighet etter § 23 i sikkerhetsforskriften.
 • 1991.06.17 nr 0386: Forskrift om hygieniske forhold m.v. for innretninger i petroleumsvirksomheten.
 • 1992.12.04 nr 0915: Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
 • 1993.03.01 nr 0196: Forskrift om drikker til bruk ved krevende fysiske anstrengelser.
 • 1993.12.21 nr 1219: Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler.
 • 1993.12.21 nr 1378: Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1379: Forskrift om aromaer mv til næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1380: Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1381: Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften)
 • 1993.12.21 nr 1382: Forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
 • 1993.12.21 nr 1383: Forskrift om øvre grense for innhold av erukasyre i olje og fett m.v.
 • 1993.12.21 nr 1384: Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.
 • 1993.12.21 nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler.
 • 1993.12.21 nr 1386: Forskrift om deklarasjon av næringsinnhold.
 • 1993.12.21 nr 1388: Forskrift om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.
 • 1994.02.24 nr 0146: Forskrift om fylkeslegenes arbeid med helseberedskap.
 • 1994.08.18 nr 0833: Forskrift for produksjon m.v. av eggprodukter.
 • 1995.01.12 nr 0025: Forskrift om medisinsk utstyr.
 • 1995.04.06 nr 0353: Forskrift om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse.
 • 1995.04.06 nr 0355: Instruks om prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig temperaturkontroll av dypfryste næringsmidler.
 • 1995.04.26 nr 0392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
 • 1995.06.30 nr 0636: Forskrift om produksjon og omsetning mv. av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter.
 • 1995.07.20 nr 0698: Forskrift om legemidlers kvalitet, standarder m.m.
 • 1995.10.26 nr 0871: Generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 1995.12.01 nr 0928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
 • 1996.05.09 nr 0489: Forskrift om overvåking og forebygging av salmonella i egg til konsum.
 • 1996.06.13 nr 0592: Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
 • 1996.06.28 nr 0693: Forskrift om forskrivning, tilvirkning og distribusjon m.v. av medisinfôr til dyr, fugler, fisk og andre akvatiske organismer.
 • 1996.10.10 nr 0997: Forskrift om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.
 • 1996.11.29 nr 1240: Forskrift om forbud mot omsetning av fisk og skalldyr fanget i forurensede havner og fjorder.
 • 1997.04.18 nr 0329: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og audiopedagog.
 • 1997.04.18 nr 0330: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.
 • 1997.04.18 nr 0331: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.
 • 1997.04.18 nr 0332: Forskrift om bidrag til visse helsetjenester.
 • 1997.04.18 nr 0334: Forskrift om egenandelstak 1.
 • 1997.05.06 nr 0434: Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i helseinstitusjoner for langtidspasienter og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til trygdede i privat forpleiningssted hvor forpleiningsutgiftene dekkes på kontraktbasis etter lov om psykisk helsevern eller lov om sykehus.
 • 1997.11.12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene.
 • 1997.12.19 nr 1330: Forskrift om stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer.
 • 1998.01.16 nr 0070: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av pistasienøtter fra Iran.
 • 1998.05.06 nr 0581: Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
 • 1998.06.18 nr 0590: Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter.
 • 1998.10.01 nr 0949: Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon.
 • 1998.12.16 nr 1447: Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
 • 1998.12.23 nr 1470: Forskrift om krav til kvernet kjøtt og tilberedt kjøtt og hygiene ved produksjon m.v.
 • 1998.12.23 nr 1471: Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland.
 • 1999.01.14 nr 0019: Forskrift om bidrag til behandling i utlandet og om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet.
 • 1999.03.26 nr 0376: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania.
 • 1999.03.26 nr 0378: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Mauretania.
 • 1999.03.26 nr 0381: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda, Kenya og Mocambique.
 • 1999.03.26 nr 0382: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av visse animalske næringsmidler med opprinnelse i Madagaskar.
 • 1999.12.22 nr 1544: Forskrift om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg.
 • 1999.12.22 nr 1559: Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften).
 • 1999.12.27 nr 1565: Forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten).
 • 2000.03.04 nr 0257: Forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser.
 • 2000.03.09 nr 0266: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Tanzania.
 • 2000.05.12 nr 0433: Forskrift om besittelse, omsetning og transport av nukleært materiale og flerbruksvarer.
 • 2000.05.26 nr 0550: Forskrift om omsetningsforbud for sopp med høyt innhold av radioaktivt cesium.
 • 2000.07.09 nr 0764: Forskrift om advarselsmerking av honning.
 • 2000.09.15 nr 0952: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeriprodukter med opprinnelse i Uganda.
 • 2000.12.01 nr 1206: Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste (kommunikasjonsberedskap i helsetjenesten).
 • 2000.12.20 nr 1552: Forskrift om Landsbystiftelsens institusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven.
 • 2000.12.20 nr 1556: Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap.
 • 2000.12.21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.
 • 2000.12.21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.
 • 2001.02.26 nr 0178: Forskrift om apotek (apotekforskriften).
 • 2001.03.09 nr 0439: Forskrift om skipsmedisin.
 • 2001.03.20 nr 0504: Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling.
 • 2001.05.03 nr 0490: Forskrift om forbud, inntil videre, mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler med opprinnelse i Peru.
 • 2001.05.25 nr 0542: Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten.
 • 2001.06.08 nr 0676: Forskrift om individuelle planer etter helselovgivningen.
 • 2001.06.15 nr 0635: Forskrift om svangerskapsavbrudd (abortforskriften).
 • 2001.06.22 nr 0700: Forskrift om overgangsbestemmelser til lov av 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap.
 • 2001.06.26 nr 0738: Forskrift om tilvirkning av legemidler i apotek.
 • 2001.06.28 nr 0765: Forskrift om habilitering og rehabilitering.
 • 2001.06.28 nr 0795: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist.
 • 2001.07.06 nr 0804: Forskrift om forsøksordning for kiropraktorer og fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi.
 • 2001.07.23 nr 0881: Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.
 • 2001.10.11 nr 1163: Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger.
 • 2001.10.26 nr 1223: Forskrift om sommertid.
 • 2001.11.08 nr 1279: Forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål.
 • 2001.12.04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).
 • 2001.12.20 nr 1549: Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som lege.
 • 2001.12.21 nr 1476: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1477: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1483: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1600: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
 • 2001.12.21 nr 1601: Forskrift om bestemte former for undervisningsvirksomhet som innebærer innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer.
 • 2001.12.21 nr 1602: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften).
 • 2001.12.21 nr 1603: Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte planter (planteforskriften).
 • 2002.02.01 nr 0101: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar og Thailand.
 • 2002.02.18 nr 0171: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import og omsetning av peanøtter fra Egypt.
 • 2002.02.20 nr 0177: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for import av fiken, hasselnøtter, pistasienøtter og visse produkter avledet av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia.
 • 2002.02.20 nr 0178: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med import av peanøtter og visse avledete produkter med opprinnelse i eller avsendt fra Kina.
 • 2002.04.03 nr 0321: Forskrift om omsetningsforbud for sukkervarer av gelétypen som inneholder visse tilsetningsstoffer.
 • 2002.04.05 nr 0325: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand.
 • 2002.04.05 nr 0325: Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand.
 • 2002.04.25 nr 0508: Forskrift om produksjon, omsetning og import mv. av gelatin.
 • 2002.06.21 nr 0567: Forskrift om tuberkulosekontroll.
 • 2002.09.27 nr 1028: Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler.
 • 2002.10.18 nr 1185: Forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn.
 • 2002.12.19 nr 1789: Forskrift om egenandelstak 2.
 • 2002.12.20 nr 1731: Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
 • 2003.02.06 nr 0141: Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer.
 • 2003.02.26 nr 0277: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til opphald i opptreningsinstitusjonar og helsesportssentra m.m.
 • 2003.04.03 nr 0450: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • 2003.04.11 nr 0462: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass.
 • 2003.04.25 nr 0486: Forskrift om miljørettet helsevern.
 • 2003.05.09 nr 0568: Forskrift om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen.
 • 2003.06.20 nr 0739: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften).
 • 2003.06.20 nr 0740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).
 • 2003.06.27 nr 0792: Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 • 2003.06.27 nr 0959: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.
 • 2003.07.11 nr 0932: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for fetaost.
 • 2003.08.12 nr 1043: Forskrift om omsetningsforbud av sterk chili og sterke chiliprodukter som inneholder Sudan rød 1.
 • 2003.08.14 nr 1053: Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.
 • 2003.09.10 nr 1158: Forskrift om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i olivenrestolje (pomace-olje).
 • 2003.09.24 nr 1202: Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker.
 • 2003.10.13 nr 1226: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for honning fra Saudi-Arabia.
 • 2003.10.17 nr 1246: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).
 • 2003.10.28 nr 1262: Forskrift om omsetningsforbud, inntil videre, for rosiner fra Tyrkia.
 • 2003.11.12 nr 1346: Forskrift om særlige betingelser for import av paranøtter i skall med opprinnelse i eller sendt fra Brasil.
 • 2003.11.14 nr 1353: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM-registerforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1362: Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
 • 2003.11.21 nr 1365: Forskrift om forsikringsplikt for helsepersonell og den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten mv.
 • 2003.12.15 nr 1746: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
 • 2003.12.16 nr 1578: Norsk farmakopé.
 • 2003.12.19 nr 1728: Forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling.
 • 2004.01.28 nr 0361: Forskrift om kontrollgebyr mv. for kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 2004.02.05 nr 0364: Forskrift om kjøttproduksjon.
 • 2004.02.13 nr 0406: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.
 • 2004.02.17 nr 0408: Forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt.
 • 2004.02.26 nr 0511: Forskrift om overføring av biobankmateriale til utlandet.
 • 2004.04.01 nr 0623: Forskrift om tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønnsaker i grunnskolen.
 • 2004.04.16 nr 0644: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp.
 • 2004.05.20 nr 0755: Forskrift om kosttilskudd.
 • 2004.06.21 nr 0926: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.
 • 2004.06.21 nr 0961: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.
 • 2004.06.24 nr 1035: Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.
 • 2004.08.31 nr 1228: Forskrift om opphevelse av forskrift om bidrag til behandling i utlandet og om klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet.
 • 2004.10.04 nr 1316: Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann.
 • 2004.11.02 nr 1441: Forskrift om tilvirkning og import av legemidler.
 • 2004.11.17 nr 1473: Forskrift om endring i generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter.
 • 2004.11.23 nr 1500: Forskrift om omsetningsforbud for chilipulver merket L3280 og med best før dato oktober 2005.
 • 2004.12.01 nr 1511: Forskrift om omsetningsforbud for rucolasalat av typen Alfano Thomaso.

Ikke klassifisert

 • 1953.05.09 nr 0007: Forskrifter om vern mot overføring av smittsom sykdom fra utlandet m.v.
 • 1954.02.01 nr 0001: Forskrifter om tollvesenets plikter, om plikter for de ansvarshavende for lufthavner (flyplasser) og om godkjenning for utstedelse av rottesertifikater.
 • 1954.02.01 nr 0002: Forskrifter om karantenetilsyn i havner og lufthavner.
 • 1955.04.29 nr 0001: Forskrift om tollvesenets plikter og om plikter for de ansvarshavende for lufthavner (flyplasser).
 • 1957.03.01 nr 0004: Forskrifter om brennevin, herunder spiritus, og vin til medisinsk bruk.
 • 1957.03.01 nr 0006: Forskrift gitt av Helsedirektøren om brennevin, herunder spiritus, og vin til medisinsk bruk.
 • 1959.07.01 nr 0001: Forskrifter om førstehjelpsutstyr på skip i innenriksfart og på skip i utenriksfart under 100 tonn.
 • 1971.03.31 nr 0002: Retningslinjer om produksjonshygiene ved legemiddeltilvirkning.
 • 1977.05.10 nr 0002: Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
 • 1983.03.01 nr 0628: Forskrift om salg av legemidler til ikke-medisinsk bruk.

Kilde: Lovdata (08.02.2005)

Arne Westgaard

www.legevakten.no