Veiledere til medisinsk utredning, diagnostikk og behandling

Retningslinjer for diagnostikk og behandling er nødvendig, men de er krevende å få frem. Hvem skal ha som oppgave å lage slike?

Les mer i Tidsskrift for Den norske lægeforening mai 2007: Retningslinjer - av hvem og for hvem?

 

separator

 

Nedenfor er et utvalg faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling. Det er også tatt med noen mer generelle prosedyre-/metodebøke, men se også under overskriften "Oppslagsverk" på hovedmenyen. Denne oversikten er ikke komplett.

 

De viktigste bidragsytere for norske, medisinske veiledere er Helsetilsynet og Statens Legemiddelverk, samt retningslinjer publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Se også oversikten til Helsebiblioteket om oppsummert forskning.

 

Sist oppdatert: 31.10.2007

 

separator

PubMedSiste veiledere i legevaktsmedisin publisert i PubMed

Begrens søket til utvalgte tidsskrifter ved å klikke her

 

separator

engelskAmerikansk oversikt her: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines (se også AAFP). Britisk oversikt her: NICE guidelines (se også BMJ).

separator

Noen utvalgte veiledere:

ALLERGI:

Allergivaksinasjon

Behandling av allergisk rhinitt

ANTIBIOTIKA, INFEKSJONER OG INFESTASJONER:

Amerikanske veiledere/guidelines: Infectious Diseases Society of America

Akutt bakteriell konjunktivitt

Antibiotika i allmennpraksis (IK-2693)

Antibiotika i sykehus (IK-2737)

Antibiotikaprofylakse ved kirurgi

Behandling av dermatomykoser (soppinfeksjoner)

Behandling av infeksiøse diarésykdommer

Behandling mot hodelus

Behandling og profylakse av flåttbårne sykdommer (Se også artikkel i NEJM)

Brennkopper - terapianbefaling

Farmakoterapi ved herpes simplex-, varicella- og herpes zosterinfeksjoner (april 1999)

Forebygging av malaria hos reisende info

Hepatitt: se smittevernhåndboka, samt OMGE

Immunisering mot tetanus ved sårskader (stivkrampevaksinering)

MRSA-anbefalinger

Smittevernhåndboka

Smittevernloven - Veileder: Forebygging av blodsmitte i helsevesenet (IK-2552/97)

Smittevernloven - Veileder: Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner (IK-2556/96)

Smittevernloven - Veileder: Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner (IK-2532/96)

ARTROSE:

Behandling av artrose

BILDEDIAGNOSTIKK:

info

DEPRESJON:

Depresjon hos barn og unge (Statens legemiddelverk, 2004)

DIABETES:

Behandling av type 2-diabetes

Bruk av langtidsvirkende insulinanaloger

NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis

ERNÆRING OG FYSISK AKTIVITET:

Fysisk aktivitet og helse - anbefalinger info

Norske næringsstoffanbefalinger 1997 info

FØRSTEHJELP:

Norsk Resuscitasjonsråd: info

Ventilering under pågående HLR

Terapeutisk hypotermi (2003)

Resuscitering av nyfødte (2000)

Reviderte retningslinjer (2000) for HLR og AHLR

Justeringer i algoritmen for basal HLR (BHLR) for voksne

Justeringer i algoritmen for avansert HLR (AHLR) for voksne

Justeringer i algoritmen for HLR og AHLR for barn

Andre viktige justeringer i retningslinjene

Hvor lenge skal man resuscitere?

Guidelines 2000: Om bruk av halvautomatiske hjertestartere

ERC-guidelines

Nasjonale retningslinjer for beredskap mot hjertestans

GYNEKOLOGI:

Behandling av vulvovaginitt

Gestagener som tillegg til østrogenbehandling i klimakteriet

Keisersnitt (NICE - britisk guideline)

Veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring (IK-2723)

HELSEKONTROLLER, LEGEERKLÆRINGER OG ATTESTER:

Retningslinjer for helseundersøkelser av yrkesdykkere (IK-2708)

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (IS-1235)

Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IK-2617/98)

Veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. (IK-2562/97)

HJERTE/KAR:

Behandling med lipidsenkende legemidler for å forebygge hjerte- og karsykdom

ESC Guidelines (European Society of Cardiology)

Forebygging og behandling av høyt blodtrykk (amerikansk)

Hjertebank - diagnostikk av hjertebank

Kolesterolsenkende legemidler for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer

Medikamentell behandling av høyt blodtrykk

Medikamentell forebygging av hjerte- og karsykdommer i allmennpraksis (NSAM)

Medikamentell forebygging av hjerte- og karsykdommer (oppdatert)

HUD:

Behandling av atopisk dermatitt

Se også KREFT

INDREMEDISIN:

Metodebok for turnusleger

INFEKSJONER:

Se: ANTIBIOTIKA, INFEKSJONER OG INFESTASJONER

KIRURGI OG ORTOPEDI:

Metodebok for turnusleger

Se også KREFT

KLINISK KJEMI/LABORATORIEANALYSER:

Blåboka til Fürst

KREFT:

Amerikanske veiledere i kreftbehandling: National Comprehensive Cancer Network

NORSKE KREFTVEILEDERE:

Analcancer

Brystkreft NBCG

Brystkreft Hdir

Brystkreft Oncolex

Egglederkreft (tubecancer)

Eggstokkreft (ovarialcancer)

Fordøyelsesplager

Gynekologisk onkologi

Hode-halskreft
·Munnhule
·Nese/bihuler
·Spyttkjertler
·Strupehode
·Svelg

Kolorektalcancer

Kreft hos barn
·Akutt leukemi
·Kreft i CNS
·Lymfom
·Solide svulster u/CNS

Leukemi

Livmorkreft

Livmorhalskreft

Lungekreft

Lymfom

Melanom

Myelomatose

Nevroendokrine tumorer

Nyrecellekreft Hdir

Nyrecellekreft Oncolex

Palliasjon i kreftomsorgen

Pancreascancer

Peniscancer

Prostatacancer

Sarkom

Sentralnervesystemet (CNS)

Spiserørskreft

Testikkelkreft

Thyreoideacancer 1

Thyreoideacancer 2

Trofoblastsykdom

Tynntarmskreft

Urotelcancer

Vaginalcancer

Ventrikkelcancer

Vulvacancer

LEGEMIDLER:

Vanedannende legemidler - forskrivning og forsvarlighet (IK-2755)

Legemiddelhåndboka:

LIVETS SLUTTFASE:

Forhåndsvurdering ved unnlatelse av å gi hjerte-/lunge-redning og journalføring av disse (IK-1/2002)

Retningslinjer for lindrende sedering til døende

Palliativ behandling på sykehus og i hjemmet

LUNGESYKDOMMER:

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer (IK-2710)

Se også KREFT

ASTMA:

Behandling av astma

KOLS:

Diagnose, behandling og forebygging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)
Engelsk utgave: Pocket guide to COPD (GOLD)

BTS: COPD Consortium Publications
* Guidelines summary
* Differential diagnosis between asthma and COPD
* Spirometry in practice

MAGE/TARM:

Cøliaki: Retningslinjer for diagnose, behandling og oppfølging av cøliaki hos barn og voksne

Ulcerøs kolitt (utdrag); hele veiledningen: American Journal of Gastroenterology, juli 2004

World Gastroenterology Organisation - OMGE

* Acute Diarrhea in Adults
* Needlestick Injury and Accidental Exposure to Blood
* Malabsorption
* Constipation
* Management of Ascites Complicating Cirrhosis in Adults
* Hepatitis B Vaccination
* Diverticular disease
* Treatment of Esophageal Varices
* Management of Acute Viral Hepatitis
* Dysphagia

* Colorectal Cancer Screening and Surveillance

* Celiac Disease (cøliaki)

NEVROLOGI:

Behandling av migrene

Behandling av multippel sklerose

Kolinesterasehemmere ved Alzheimers sykdom

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer (IK-2716)

Se også: RYGG- OG NAKKESMERTER

OSTEOPOROSE:

Behandling av osteoporose for å forebygge brudd (Statens legemiddelverk, 2004)

PSYKIATRI:

Se også DEPRESJON

ADHD - Veileder for diagnostisering og behandling av AD/HD

Alvorlige spiseforstyrrelser: Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten (IK-2714)

Angstlidelser - kliniske retningslinjer for utredning og behandling (IK-2694)

Panikklidelse - behandling av panikklidelse

Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk (IK-2727)

Rutiner for registrering, behandling og oppfølging av pasienter innlagt i norske sykehus etter parasuicid (IK-2743)

Schizofreni - kliniske retningslinjer for utredning og behandling (IK-2726)

Stemningslidelser - kliniske retningslinjer for utredning og behandling (IK-2695)

REVMATOLOGI:

Behandling av reumatoid artritt

RYGG- OG NAKKESMERTER:

Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon (2007)

Akutte korsryggsmerter (2002)

Diagnose og behandling av nedre ryggsmerter (BMJ 2006;332:1430-1434)

Nakkeslengskade

RØNTGEN:

Se: BILDEDIAGNOSTIKK

SJELDNE SYKDOMMER, SYNDROMER OG FUNKSJONSHEMMINGER:

Veiledere for pasienter, med nyttig info også for helsepersonell (Smågruppesenteret, Rikshospitalet)

SMERTELINDRING:

Se også: ARTROSE

Bruk av opioider ved behandling av langvarige non-maligne smertetilstander

Retningslinjer for smertebehandling i Norge (se spesielt pdf-filen fra s. 20)

HODEPINE:

Clusterhodepine - behandling av clusterhodepine

SOPP:

Se: Behandling av dermatomykoser, ANTIBIOTIKA, INFEKSJONER OG INFESTASJONER

SØVN:

Behandling av søvnvansker

Behandling av søvnvansker (engelsk)

Kroniske søvnvansker (engelsk)

Utredning og behandling av søvnrelatert respirasjonsbesvær hos voksne og barn

UROLOGI:

Behandling av prostatakreft (Nytt om legemidler, 4/2004)

Blærekreft - Retningslinjer for utredning, behandling og kontroll

Medikamenter mot urininkontinens

ØYE/ØNH:

Behandling av akutt otitis media hos barn (Tidsskriftet nr 17/2004)

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap (IK-2715)

 

 

 

Siste endring: 31.10.2007, Arne Westgaard

 

 

www.legevakten.no


Reklamen leveres av Google, uavhengig av Legevakten.no.

NB: Vær spesielt varsom ved tilbud om å få kjøpe medisinske produkter over Internett.